ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 13 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ผลงานนักวิชาการ" พบทั้งหมด จำนวน 206 รายการ


ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, พัชรี สิโรรส, ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ต65
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748796779
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ / แคทเทอรีน มอริสแปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์,บรรพต ตันธีรวงศ์และศุภณัฐ เพื่มพูนวิวัฒน์

 • ผู้แต่ง : มอริส, แคทเทอรีน
 • เลขเรียกหนังสือ : HD42 .ม54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491426
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์สันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ปฏิรูป กทม. ระบบสองชั้นแก้ปัญหา กทม.? ได้จริงหรือ / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล ; คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ต้นไชย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.9.ก4 .ป36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490926
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม : การสัมมนาโต๊ะกลม / คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.565 .ก635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490039
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น / สำนักวิจัยและพัฒนา

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : สป102
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย / ถวิลวดี บุรีกุลและคนอื่นๆ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .บ34
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 8 เล่ม

บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 :Role of the Senate under the constitution of the Kingdom of thailand B.E.2540 /ปัทมา สูบกำปัง

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ป63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9741307608
 • สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 : รายงานการวิจัย / รวบรวมโดย สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : ประชัน รักพงษ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .พ315
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490136
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2516 .ค94
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 7 เล่ม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก365
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490136
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ผู้หญิงไทยกับการเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / โดย ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1236.5.ท9 .ถ56
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต : รายงานวิจัย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ

 • ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ส36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยและให้คำป...
 • จำนวนเล่ม : 5 เล่ม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งวุฒิสมาชิก / โดย ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป